Super Mario Bros. Wii 問號磚塊音效抱枕


Super Mario Bros. Wii Question Mark Box Sound Plush
美國任天堂發行了“?”磚塊音效抱枕,
當你擠壓或撞擊它的時候,會發出熟悉的金幣音效,而且一定機率之後會出現撞出蘑菇的音效!定價美金9.99!~